Skip Navigation
 

Archiwum

Patron szkoły

tekst archiwalny pochodzący z nieistniejącej strony www.zsk.bydgoszcz.pl

19 listpada 1985 roku w czasie posiedzenia rady pedagogicznej dyrektor szkoły - mgr Henryk Betański zaproponował, by Technikum dla upamiętnienia 35-lecia swego istnienia w dniu uroczystości jubileuszowej przyjęło imię Mikołaja Kopernika. W uzasadnieniu swego wniosku stwierdził, że szkoła od początku swego istnienia kontynuuje chlubne tradycje wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej byłego Miejskiego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. Mikołaja Kopernika, mieszczącego się w okresie międzywojennym w budynku szkolnym.

Z dniem 17 października 1987 roku z okazji jubileuszu 35-lecia Technikum - Kurator Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy mgr Jan Kuberski za zgodą Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dniem 26 maja 1987 r. nadał szkole imię Mikołaja Kopernika.

Myśl przyjęcia przez Technikum imienia Mikołaja Kopernika rodziła się i dojrzewała prawie od początku istnienia szkoły. Już w dn. 13 września 1959 r. w czasie zjazdu wychowanków b. Miejskiego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. M. Kopernika w Bydgoszczy i uroczystego odsłonięcia w budynku szkolnym tablicy pamiątkowej ku czci pomordowanych w czasie wojny i okupacji profesorów Gimnazjum dyrektor Technikum mgr Bronisław Pozorski oświadczył: „Zapewniam, że genialne myśli, patriotyczne uczucia i silna wola wielkiego uczonego i Polaka - Mikołaja Kopernika, jego życie, zainteresowania i osiągnięcia naukowe stały się bliskie i dobrze znane naszej młodzieży”.

19 listopada 1985 r. na posiedzeniu rady pedagogicznej, dyr. szkoły mgr Henryk Betański zaproponował, by Technikum dla upamiętnienia 35-lecia swego istnienia przyjęło w dniu uroczystości jubileuszowych imię Mikołaja Kopernika. W uzasadnieniu wniosku stwierdził, że szkoła od początku swego istnienia kontynuuje chlubne tradycje wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej b. Miejskiego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. M. Kopernika, mieszczącego się w okresie międzywojennym w tym samym budynku szkolnym; przez wiele lat w Technikum pracowali b. nauczyciele Gimnazjum: prof. Edmund Lubiatowski i mgr Walerian Ciszak oraz uczniowie i absolwenci Gimnazjum; mgr Kazimierz Fliciński, inż. Henryk Lica, prof. Edmund Ruczyński oraz mgr inż. Tadeusz Wysocki.

W uzasadnieniu była także mowa o aktywnej, wieloletniej działalności w Technikum koła astronomiczno-fizycznego, którego członkowie interesowali się życiem i działalnością Kopernika, zwiedzając w kraju miejsca z nim związane i biorąc udział w konkursach astronomicznych.

Rada pedagogiczna, samorząd szkolny i komitet rodzicielski podjęły uchwały o przystąpieniu szkoły do kampanii „bohater”, a placówka zintensyfikowała pracę wychowawczą przybliżającą młodzieży postać patrona. W ramach tej pracy członkowie koła astronomiczno-fizycznego pod kierunkiem mgr Krzysztofa Sikory zorganizowali w r. 1986 ogólnoszkolne seminarium kopernikowsko-heweliuszowskie, kilkakrotnie odbywali zajęcia w planetariach i obserwatoriach astronomicznych w Toruniu, Olsztynie i Grudziądzu, a także we własnym obserwatorium w Tryszczynie, brali udział w zawodach astronomicznych zorganizowanych przez KOiW w Bydgoszczy oraz uczestniczyli w III Generalnym Sejmiku Miłośników Astronomii i Astronautyki we Fromborku.

Z inicjatywy mgr K. Sikory powstało w szkole w październiku 1986 r. koło Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Wiedzę o patronie zdobywali także uczniowie na zajęciach koła historycznego prowadzonego przez mgr Łucję Jastrzębską oraz podczas licznych zajęć lekcyjnych i wycieczek klasowych szlakiem Mikołaja Kopernika. Harcerze Szczepu 7 BDH wykonywali różnymi technikami plastycznymi albumy, portrety, wycinanki, wyszywanki i zakładki tematycznie związane z patronem; portret Kopernika w formie kilimu wykonanego techniką implikacji, zaprojektowany przez komendantkę mgr dh. hm. Krystynę Wojcieszonek i pod jej kierunkiem wykonany powieszono w gabinecie dyrektora szkoły.

W dn. 17 października 1987 r. z okazji jubileuszu 35-lecia Technikum kurator oświaty i wychowania w Bydgoszczy - mgr Jan Kuberski - za zgodą MOiW z dn. 26.05.1987 r., nadał szkole imię Mikołaja Kopernika. W momencie odsłaniania przez kuratora kilimu – portretu uczonego – zabrzmiało „De revolutionibus ...”, wykonane przez zaprzyjaźniony chór „Hasło”.

Imię patrona Technikum, decyzją (akt powołania szkoły) ministra komunikacji zostało przeniesione z n. 06.12.1993 r. na Zespół Szkół Kolejowych.

W obliczu szykujących się istotnych zmian organizacyjnych związanych z reformą systemu szkolnego, o patronie Szkoły nie zapomniał kolejny jej dyrektor, mgr inż. Edward Małachowski. Po przeprowadzeniu konsultacji językowej na temat łacińskiego słowa "copernicanum" u emerytowanego, szkolnego lingwisty mgr Zygmunta Bińkowskiego, zaproponował w dn. 04.04.2001r. radzie pedagogicznej podjęcie uchwały w sprawie nowej nazwy placówki. W ślad za jednogłośnym jej podjęciem, szkoła rozpoczęła stosowne działania administracyjne.

W wyniku tych działań, w dn. 30 stycznia 2002 r. Rada Miasta w Uchwale Nr XLVI/1457/2002 dotyczącej Zespołu Szkół Kolejowych przekształconego z dniem 01 września 2002 w nową placówkę, nadała jej nazwę: Zespół Szkół Nr 13 „Copernicanum” w Bydgoszczy.
 
 
« powrót|drukuj

Darmowe statystyki